Helse

Det er mange forskjellige tolkninger av hva god helse er. Når jeg snakker om god helse refererer jeg til en tilstand av dyp velvære, både fysisk, følelsesmessig og mentalt. Uten bruk av symptom regulerende medisiner.

Tiltak som støtter Helsen
  • Tid for refleksjon, meditasjon og bønn
  • Å være i natur og å omgir seg med skjønnhet
  • Helsestøttende matvalg
  • Å vare omgitt av oppløftende og støttende mennesker
  • Bevegelse
Tid for refleksjon, meditasjon og bønn

Jeg anser dette for å være en av de viktigste ting man kan gjøre for å støtte helse. Ikke bare motvirker det stress, men det hjelper også å bevisst koble seg til sin egen indre stillhet og visdom. Det er mange forskjellige tilnærminger til meditasjon. En veldig enkel metode er som følger:

Sitt eller legg deg komfortabelt på et sted som er stille og som føles trygt . Lukk øynene dine. Flytt fokuset forsiktig til pusten. Se hvordan pusten forårsaker bevegelse i kroppen din; utvide seg når du puster inn, slapper av når du puster ut. Observer din egen pust en stund. Flytt deretter fokuset ditt fra pusten til å observere og lytte kjærlig til kroppslige sensasjoner, tanker, følelser og lyd. Bare observer og vær til stede. Se om du kan kjenne stillheten dypt in i deg. Når du har gjort dette en stund kan du flytte fokuset tilbake til det stedet du fysisk er. Ta noen dype åndedrag, åpne øynene forsiktig og begynn sakte å bevege og strekke kroppen.

Å være i natur og å omgir seg med skjønnhet

Naturen er fylt med skjønnhet og regenererende energier. Hver sesong og geografisk område har sine egne kvaliteter og gaver. Til og med å vare ute i en gate som har noen  trær og blomster kan være beroligende og oppløftende om du klarer å skifte din fokus til disse. Løft blikket og studer himmelen, se nøye på en blomst, lytt nøye til lyden av vinden, fuglene og insektene eller havet. Ta noen dype åndedrag, lukt luften. Kjenn på varmen eller kulden på huden din…

Helsestøttende matvalg

Maten vi spiser har en dyp innvirkning på helsen vår. Generelt er frukt det enkleste for oss mennesker å fordøye. Frukt hjelper kroppen til både å rense seg dypt og å gjenoppbygge og gjenopprette helsen. Fordøyelsen av frukt skaper veldig lite avfall for kroppen. Grønne blader er også relativt enkle å fordøye og har sin egen rolle å spille i rensing og næring. Mange grønnsaker er også nærende og lette å fordøye for oss, selv om de ikke er like enkle og ikke så rensende som frukt. Nøtter, frø og fet eller proteinrik frukt og grønnsaker støtter helsen, men bare i små mengder. Korn og animalske produkter tar mye energi å fordøye, og fordøyelse av disse produserer mye avfall. Så i en forenklet versjon: jo mer frukt, grønne blader   og grønnsaker du spiser, jo bedre for helsen din!

Urter er i en spesiell kategori. De støtter på en helt unik måte avgiftning og gjennoppbygging av kroppen. Ulike planter støtte forskjellige organer, kjertler og systemer i kroppen og kan være til stor hjelp når du prøver å forbedre helsen.

Omgir deg med oppløftende og støttende mennsker

Å ha støttende og oppløftende mennesker rundt deg er viktig. Et miljø fylt med kritikk og konflikt er en enorm belastning for helsen. Det kan vare fint å oppsøke profesjonell hjelp om man slitte.

Bevegelse

Turgåing, dans, sykling, svømming, yoga, qui gong …. det er så mange måter å bevege seg på! Alle av dem er fordelaktige så lenge du ikke anstrenger deg for mye og trives med det du gjør!

Health

There are many different interpretations of what good health is. When I  talk about good health I refer to a state of deep well being, both physically, emotionally and mentally. Without the use of symptom regulating medications. 

Practices that support Health
  • Quiet Time for Reflection, Meditation and Prayer
  • Being in Nature and Beauty
  • Health supporting Food Choices
  • Uplifting attitudes and Environment 
  • Joyful Movement
Creating Quiet Time for Reflection, Meditation and Prayer. 

I consider this to be one of the most important practices to support health. Not only is it a wonderful antidote to stress, but it also helps you to consciously connect to your own inner wisdom. There are many different approaches to meditation. A very simple method is as follows:

Sit or lie down comfortably in a place that is quiet and feels safe for you. Close your eyes. Gently shift your focus to your breath. Observe how the breath causes movement in your body; expanding when you inhale, relaxing when you exhale. Observe your own breath for a while. Then gently shift your focus from your breath to observing  and listening lovingly to your bodily sensations, your thoughts, your feelings and your surroundings. Then listen carefully and deeply within yourself. Beyond your body, your thoughts and feelings. Just observe and be present. See if you can connect to the Stillness within you. When you have done this for a while you can shift your focus back to the place where you physically are. Take a few deep breaths,  gently open your eyes and slowly start moving and stretching your body.

Being in Nature and Beauty

Nature is filled with beauty and regenerating energies. Every season and geographical area has its own qualities and gifts. Even just being out in a street that has a few trees and flowers can be calming and uplifting if you manage to shift your focus to nature. Take some time to look and listen to the plants, insects, birds and other animals that you meet. Lift your eyes and study the sky, look closely at a flower, listen carefully to the sound of the wind, the birds and the insects or the sea. Take some deep breaths, smell the air. Feel the warmth or the cold on your skin.

Health supporting Food Choices

The food we eat has a profound effect on our health. In general fruits are the easiest for us humans to digest, they help the body to both cleanse itself deeply and to rebuild and regenerate. There digestion creates very little waste . Greens too are relatively easy to digest and have their own role to play in buffering acids , cleansing and nourishing. Many vegetables are also nourishing and easy to digest for us, although not as easy and not as cleansing as fruit.  Nuts, seeds and fatty or protein rich fruits and vegetables are supportive of health however only in small amounts. Grains and animal products take a lot of energy to digest and the digestive process of them produces a lot of waste.  So, in a simplified version: the more fruits, greens and vegetables you eat the better for your health!

Herbs are in a special category. They are extremely supportive of detoxification and regeneration. Different plants resonate/relate to different organs, glands and systems of the body and can be of great help when striving to heal.  

Uplifting and Supportive Environment 

Having supportive and uplifting people around you is important. An environment filled with criticism and conflict is a huge burden to health. Especially if you are new to detoxification and regeneration professional support can be really helpful.

Movement

Walking, dancing, cycling, swimming, yoga, qui gong….there are so many ways of moving! All of them beneficial as long as you enjoy what you are doing and do not strain too much!