Om meg

Oversikt

Jeg har kvalifikasjoner som Ortoptist, Naturmedisinsk Aromaterapeut, Fotsoneterapeut, Regenerative Detoxification Specialist Level 1 (avgiftning med kosthold og urter ) og instruktør utdanning innen Mindfullness Based Stress Reduction (en meditasjons form som fremme oppmerksomt nærvær). I tillegg har jeg tatt flere kurs innen healing/ berøring, studert  iridologi ,urter , ACEM meditasjon, fotsone terapi og Quantum Aromatherapy®. Jeg har også studert  bøkene fra Anthony Williams, The Medical Medium.

Tidligere arbeidet jeg som ortoptist ved øyeavdelingen både i Sør Afrika (Tygerberg Hospital) og i Norge (RIT, nå Sankt Olavs Hospital). Siden 2000 har jeg drevet min egen Naturterapi Praksis i Sør Afrika. Jeg har etterhvert flyttet tilbake til Norge og siden September 2007 er jeg basert i Trondheim.

Den Lange Versjon

Min kjærlighet og entusiasme for naturen begynte da jeg som barn fant ro og trøst i hagen blant blomstene, trærne, insektene og fuglene. Der kunne jeg være meg selv og føle Guds nærvær og kjærlighet. I dag har jeg fortsatt et veldig nært forhold til naturen og Gud. For meg forblir naturen et himmelsk sted fullt med skjønnhet, kraft, ro og støtte.

Livet mitt, helt fra starten, var preget av en kropp som ikke var robust. Ikke bare kom jeg til verden med en misdannet rygg, men jeg led av forstoppelse, oppblåst magen, kramper, svak tannemalje, hals og urinveisinfeksjoner, depresjon og mareritt. Mandlene mine ble fjernet, tennene mine fylt med amalgam, ryggen ble operert og antibiotika ble stadig mer anvendt.

Da jeg var rundt 32 år måtte jeg ta en avgjørelse. Spesialistene anbefalte å fjerne galle blær og en del av tykktarmen og “hvile” urinveiene ved å samle urinen i en pose utenfor kroppen min. Jeg var veldig skeptisk. Jeg hadde brukt akupunktur, eteriske oljer, homeopati og urter i økende grad, og selv om de ikke kurerte meg, lettet de symptomene. Jeg bestemte meg for å vente litt med de foreslåtte operasjoner. Gjennom en veninne  mottok jeg kontaktinformasjonen til en healer. Han bodde ikke i Trondheim (hvor jeg var bosatt) men konsulterte og behandlet klienter over telefon. Jeg var veldig skeptisk og tok ikke kontakt med ham. I løpet av de neste 2 årene fortsatte symptomene mine å øke. Da var jeg endelig desperat nok og ringte healeren. Det var et avgjørende øyeblikk i livet mitt. Konsultasjonen og behandlingen var helt annerledes enn hva jeg hadde forventet. Han spurte meg om ting som jeg ikke hadde betrodd til noen. Han hjalp meg med å ta mer tid til å reflektere, bli kjent med meg selv og slutte å gjøre det jeg trodde “andre” forventet av meg. Han foreslo også at jeg kutte ut både melke produkter og brød. Jeg hadde vært vegetarianer siden jeg fikk tillatelse til det da jeg var 14 år gammel. (Det var noe jeg hadde ønsket meg helt siden jeg som småbarn innså at kjøtt kom fra dyr.) Men jeg hadde blitt veldig avhengig av både melke produkter og brød. Det var en enorm utfordring å kutte disse produktene ut av kostholdet mitt … Men over tid endret jeg kostholdet og måter jeg håndterte utfordringer, konflikter og stress på. Cirka 1 år etter at jeg hadde startet avtaler med healeren min, trengte jeg for det meste ikke lenger antibiotika, og krampene mine hadde blitt mindre alvorlige og veldig sjelden. Jeg følte meg roligere og lykkeligere!

På dette tidspunktet jobbet jeg fremdeles på øye avdelingen som orthoptist. Jeg hadde alltid hatt mange ubesvarte spørsmål i denne forbindelse. Det var så mye som ikke virket logisk eller riktig for meg, og jo sunnere jeg ble, jo mer problematisk var det for meg å jobbe innenfor skole medisin.

Etter hvert sa jeg opp min stilling og studerte klinisk aromaterapi. (Allerede som tenåring hadde jeg tatt 2 kurs i fotsone terapi. Jeg hadde også tatt et kurs i klassisk aromaterapi de første årene som jeg jobbet som orthoptist.) Det var en lettelse å kunne begynne å jobbe med noe jeg resonnerte med . Men selv om min egen helse hadde blitt bedre, slet jeg fremdeles med forskjellige problemer: virale utbrudd, svake tenner, tretthet og mer. Så jeg fortsatte å studere. Selv om jeg elsket eteriske oljer, savnet jeg en mer helhetlig tilnærming og forståelse. Alt jeg hadde lært i klassisk og klinisk aromaterapi var preget av den skole medisinske tilnærmingen: patogen mikroorganisme blir sett på som hoved årsak til sykdom og ble derfor prøvd utryddet. (Mange eteriske oljer er merket som anti-bakteriell, anti-sopp og anti-virus) eller brukes til å undertrykke, på en naturlig måte, betennelse (anti-inflammatorisk). Aromaterapi tar imidlertid mye hensyn til stress og arbeider for å redusere den. Gjennom min egen erfaring hadde jeg blitt klar over at for å virkelig øke helsen er matvalg og stressmestring på et veldig dypt nivå, viktig … Jeg følte at jeg manglet kunnskap om mange av de grunnleggende sammenhengene som skaper sykdom. Og verktøyene for å virkelig kunne hjelpe i kompliserte, kroniske tilfelle.

Da oppdaget jeg Quantum Aromatherapy®. Dette er en tilnærming til eteriske oljer og helbredelse som jeg hadde søkt etter. Dr. Penoel, som skapte denne tilnærmingen, lærer hvordan eteriske oljer kan brukes veldig helhetlig  til å gjenvinne helse. Effekten av eteriske oljer bli  også sett i sammenheng med tarm flora, kosthold og mye mere. Denne tilnærmingen betydde et nytt løft for min egen helse og for hva jeg kunne tilby mine klienter.

Gjennom årene har jeg stadig studert mere, tatt kurs i healing, ACEM-meditasjon, Mindfullness Based Stress Relieve og Iridology. Og har lest og eksperimentert mye med valg av mat.

Selv om jeg nå var helt fri for farmakologisk medisin  og fungerte mye bedre enn noen gang før i mitt liv, opplevde jeg mange begrensninger i hjelpen jeg kunne tilby andre, og hadde fremdeles mange spørsmål: Et område som jeg lurte mye på var de motstridende tilnærmingene til kosthold. Hvorfor blir noen mennesker friske når de bare spiser frukt mens andre blir dårligere? Hvorfor opplever noen reduserte symptomer når de spiser mye fett og protein mens andre blir enda mer syke ??? Nok en gang fant jeg etter hvert svar. Denne gangen var det gjennom Dr. Morse. Hans bok: The Detox Miracle Source Book, og hans You Tube-videoene hjalp meg til å forstå hvordan og hvorfor mat påvirker helsen vår. Jeg fullførte etterhvert kurset : Regenerative Detoxification Level One og har integrert det jeg lærte og opplevd i mitt eget liv med mange fordeler!  Dr. Morse bruker i tillegg til kosthold mange urter. Det har inspirert meg til å studere hvordan urter kan brukes som mat og medisin. Denne gangen med Sajah Popham fra The Evolutionary School of Herbalism. Jeg har fullført The Vitalist Herbal Practitioner Program.

Etterhvert har jeg oppdaget og studert bøkene fra Anthony Williams, også kjent som “The Medical Medium”. Han bekrefter mye av det som jeg tidligere har lært og erfart men tilføye også veldig mye ny kunnskap.

En av de viktigste ting jeg har lært er hvor viktig det er og har kontakt og stole på  egne følelser, tanker og refleksjoner.

Vedvarende helse krever mye egeninnsats og refleksjon. Mitt fokus som coach og terapeut  har derfor endret seg fra å tilby behandling til å fokusere på å lytte, støtte, undervise og veilede. I tillegg tilby jeg en støttende aromatisk behandling om det er ønskelig.

Lurer du på om det jeg tilby kan vare noe for deg? Jeg tilby en gratis 30 minutt Skype eller telefon samtale for å kartlegge hva jeg evtl kan tilby deg!

Du kan kontakte meg per telefon: 40103290, eller e-post:mailto:annette@maincon.no

My Qualifications:

I am a qualified orthoptist, professional aromatherapist, regenerative detoxification level 1 specialist and am instructor in Mindfullness Based Stress Relieve. I have also studied quantum aromatherapy®, iridology, the vitalist herbal practitioner program (The Evolutionary School of Herbalism), The Medical Medium series of books, reflexology, healing and ACEM meditation. 

Previously I worked as an orthoptist both in South Africa (Tygerberg hospital) and Norway (Sankt Olavs Hospital). Since 2000 I have worked privately as a natural health therapist in South Africa. Since September 2007 my health practice has been in Trondheim. 

The Long Story

 My love and enthusiasm for nature began when I, as a child, found peace and comfort in the garden among the flowers, trees, insects and birds. There I could be myself and feel the Presence and Love of God. Today I still have a very close relationship to nature and God. For me, nature remains a heavenly place full of beauty, power, tranquility and support.

My life, right from the start, was characterised by a body that was not robust. Not only did I come to the world with a malformed back, but I suffered with constipation, bloating, cramps, weak tooth enamel, throat and urinary tract infections, depression and tension. My tonsils were removed, my teeth filled with amalgam, my back was operated and antibiotics were increasingly used.

When I was 32, I had to make a decision. The specialists recommended removing a portion of my colon and resting the urinary tract by collecting the urin in a bag outside of my body, at least for a period of time. I was very sceptical. I had been using acupuncture, essential oils, homeopathy and herbs to an increasing extent and even though they did not cure my symptoms they did bring relieve. I decided to wait a bit with the suggested surgeries. Through a friend I received the contact details of a healer. He did not live in Trondheim (where I was living at the time) but consulted and treated clients over the phone. I was very sceptical and did not contact him. In the course of the next 2 years my symptoms kept increasing. By then I was desperate enough and called the healer. It was a crucial moment in my life. The consultation and treatment were completely different to what I had expected. He asked me about things that I hadn’t told anyone or thought about a lot myself. He helped me to take more time to reflect, to get to know myself and stop doing what I thought “others” expected of me. He also suggested that I cut out both dairy and bread. I had been a vegetarian since I was given permission when I was 14 years old. (It was something I had wanted to be when, as a young child, I realised that meat came from animals.) But I had become very addicted to both dairy and bread. It was a huge challenge to cut these products out of my diet… But over time I changed my diet and ways I handled challenges, conflicts and stress. About 1 year after I had started the appointments with my healer, I for the most part, no longer needed antibiotics and my cramps too had become less severe and very seldom. I felt calmer and happier!

At this time I was still working in the department of ophthalmology as an orthoptist. I had always had many unanswered questions in this connection. There was so much that didn’t seem logical or right to me and the healthier I became, the more problematic it was for me to work within the framework of allopathic medicine.

I eventually resigned and studied clinical aromatherapy. (Already as a teenager I had taken 2 courses in foot reflexology. I had also taken a course in classical aromatherapy in the early years that I worked as an orthoptist.) It was a relief to be able to start working with something I resonated with. But even if my own health had improved a lot, I still struggled with various issues: viral outbreaks, weak teeth, fatigue and more.  So I continued to study. Even though I loved essential oils, I missed a more holistic approach and understanding. Everything I had learned in classical aromatherapy was characterised by the allopathic approach: pathogenic microorganism are seen as the cause of illness and therefore attempted to be eradicated. (Many essential oils are tagged as anti bacterial, anti fungal and anti viral) or used to suppress, in a natural way, inflammation (anti inflammatory). Clinical aromatherapy does however take a lot of consideration to stress and works to reduce this component of disease. Through my own experience , I had become aware that to really increase  health in deeply chronic cases, food choices and  stress management at a very deep level needed to be considered too… I felt that I lacked knowledge about the fundamental connections that create disease.  And the tools to really help.

I then discovered Quantum Aromatherapy®. This is an approach to essential oils and healing that I had been searching for. Dr. Penoel, who created this approach, teaches how essential oils can be used based on a holistic approach to regaining health. The effect of essential oils on the composition of our gut bacteria and our more subtle emotions etc. are important aspects of Quantum Aromatherapy. This approach meant a new boost for my own health and for what I could offer my clients!

Over the years I have continued my education, taking  courses in healing, ACEM meditation, Mindfullness Based Stress Relieve and Iridology. And have read and experimented a lot with food choices. 

Even though I by now was completely free of any pharmacological medicine and functioned much better than ever before in my life, I experienced many limitations in the help I could offer others, and still had many questions: One area which I puzzled about a lot was the conflicting approaches to diet. Why do some people get well when eating only fruit while others get worse? Why do some experience reduced symptoms when eating diets high in fat and protein while others become even more sick??? Once again, I eventually found answers. This time it was through Dr. Morse. His book: The Detox Miracle Source Book, and his You Tube videos helped me understand how and why food affects our health. I completed his Regenerative Detoxification Level One course and have integrated what I learned and experienced into my own life with many benefits!  As Dr. Morse uses many herbs, I studied how herbs can be used as food and medicine. This time with Sajah Popham from The Evolutionary School of Herbalism. I completed the vitalist herbal practitioner program.

I have also studied the series of books from Anthony Williams also known as the medical medium. He has confirmed a lot of what I have previously studied and practiced and has also given me a lot of new knowledge and tools.

My experience has shown me that real health requires a lot of own effort and reflection. It is important to have contact with and listen to ones own feelings, thoughts and reflections. My focus as a therapist and coach has therefore shifted from “treating” to “supporting”.