Tjenester

Jeg tilbyr konsultasjoner der jeg  lytte, veilede, støtte og inspirere deg på din reise til bedre helse! Vår kropp er veldig sammensatt og  strålende helse krever at mange innviklede  prosesser  fungere på en harmonisk måte. Noen grunnleggende faktorer som kan svekke helsen er blant annet; uheldige mat valg, spenninger, giftstoffer i miljøet (mat, vann, klær, luft osv.) patogene mikro organisme og våre  arv. Ved å tilpasse kostholdet og finne bedre strategier for å håndtere utfordringer og spenninger, kan vi  forbedre helsen vår!  Til og med genetiske svakheter kan påvirkes positiv av helse fremmende valg.

Jeg tilbyr veiledning og råd i forhold til mat og livsstil. Jeg inkludere også veiledning og undervisning om hvordan å bruke blant annet eteriske oljer, tilskudd og urter som støtte.  I tillegg undervise jeg en enkel, daglig meditasjonsteknikk som er basert på Kabat Zinns Oppmerksomt Nærvær Praksis. Om du bo i eller i nærheten av Trondheim  tilbyr jeg også  intuitive massasjebehandlinger med eteriske oljer.

Gratis 30 minutt Skype eller telefon konsultasjon

Denne konsultasjon er for deg som lurer på om det jeg tilby kan vare av interesse for deg personlig.

Innledende konsultasjon 1,5 timer : 870 kroner (personlig, via Skype eller telefon) Dette inkluderer:
 • Gjennomgang av en kort helse skjemaet som jeg sender deg før konsultasjonen. Dette skjemaet skal du, om mulig,  fylle ut og returnere før avtalen.
 • Om du ønsker, sende du inn et bilde av begge dine øyene. Jeg  sende deg detaljerte instruksjoner om hvordan du kan gjøre dette med en mobiltelefon. Disse bildene hjelper meg med å identifisere flere detaljer om helsen din og potensielle utfordringer. Om du komme til meg kan tar jeg en foto her hos meg. 
 • Etter konsultasjonen  sende jeg deg en skriftlig sammendrag med forslag for å bedre støtte din helse. Det kan inneholde kostholdsråd og veiledning i bruk av urter, tilskudd og eller eteriske oljer.
 • Konsultasjonen inkluderer også støtte per e-post eller telefon i de to månedene etter konsultasjonen.

Oppfølgingskonsultasjoner:

Alle oppfølgings konsultasjoner inkluderer ytterligere støtte per e-post og telefon i de 2 måneder etter konsultasjonen.

 • 30 minutter 370 kroner
 • 1 time 620 kroner
 • 1,5 timer 870 kr
 • 2 timer 1120 kroner

Myk, intuitiv massasje med eteriske oljer:
 • 1 time: 720 kr. kr.
 • 1,5 timer 970 kr. 
 • 2 timer 1220 kr.

Oppmerksomt Nærvær Pakke: 1 700 NOK
 • Én 1,5 til 2 timers konsultasjon. I løpet av denne konsultasjonen  lære jeg deg de grunnleggende prinsippene for meditasjon, med fokus på Oppmerksomt Nærvær metoden  fra Kabat Zinn. Vi avslutter timen  med en 40 min meditasjon.
 • To oppfølgings konsultasjoner. I løpet av disse konsultasjoner mediterer vi sammen i 30 minutter og bruker tid til å reflektere og diskutere om hvordan du kan forbedre din praksis.

Annette Maincon:mailto:annette@maincon.no

Telefon: (+47) 40103290

Services

I offer consultations to listen, guide, support and inspire you on your journey towards improved health!

Our bodies are very complex and for radiant health many intricate processes need to function  in a harmonious and well co ordinated way. Some fundamental factors that can weaken our health are poor food choices, tension, toxins in our environment (food, water, clothes, air etc) pathogenic micro organisms and our genetic make up. Luckily, by adjusting our diet and finding better strategies to deal with challenges and tensions we can improve our health. Even genetic weaknesses can be positively affected by healthier choices! 

I offer health coaching, combining detoxifying and regenerating food choices with herbal, nutritional  and essential oil support if wished for. I also teach a simple, everyday meditation technique that is based on Kabat Zinn’s Mindfullness Based Stress Reduction practice. If you are in Trondheim I also offer gentle intuitive massage treatments, using quantum bio informed essential oils. 

Professional Health Consultations

Initial Consultation 1,5 Hours : 870 NOK (In person, via Skype , telephone or WhatsApp) This includes:

 • Review of the health questionnaire that I send you. This questionnaire needs to be filled in and returned to me prior to the appointment. 
 • If possible you need to send in a photo of both of your irises. I will send you detailed instructions about how to do this using a cell phone. These photos help me to identify more details about your health and potential challenges.
 • After the consultation I will send you a protocol with suggestions to support you on your journey to improved health. The protocol may include dietary advice, suggestions for herbal, nutritional and essential oil support.
 • The consultation also includes  follow up support via e-mail in the 2 months following the consultation.

Follow Up Consultations:

All follow up consultations include further support via e-mail in the month following the consultation.  

 • 30 minutes 370 NOK
 • 1 hour 620 NOK
 • 1,5 hours 870 NOK
 • 2 hours 1120 NOK

Gentle, intuitive Massage with essential oils:

 • 1,5 hour appointment. 970 NOK .
 • 1 hour appointment. 720 NOK.
 • 2 hour appointment. 1220 NOK.

Mindfullness Based stress relieve Package: 1 450 NOK (In person, via Skype, telephone or WhatsApp)
 • One 1,5 to 2 hour session. During this session I will teach you the basic principles of meditation, focussing on the Mindfullness Based Stress Relieve practice from Kabat Zinn. We end the session with a 40 min meditation.
 • Two follow up 1 hour sessions. During these sessions we meditate together for 30 minutes and use time to reflect and discuss how to enhance your practice. 

Annette Maincon: mailto:annette@maincon.no

Telefon: (+47) 40103290